Regulamin 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona www.eterminy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.eterminy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.eterminy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.eterminy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
     

 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.eterminy.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  3. USŁUGODAWCA – Voipsystems Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Korneckiego 12/1, 45-109 Opole, adres do doręczeń: ul. Korneckiego 12/1, 45-109 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000472945, NIP: 7543074839, REGON: 161545594, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: , adres poczty elektronicznej: biuro@eterminy.pl, tel.: 71 773 40 01.

  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  6. IVR - centralka głosowa przeznaczona do przyjmowania połączeń telefonicznych od klientów
    

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. usługa automatycznej rezerwacji terminów poprzez IVR oraz webchat,

   2. wysyłanie powiadomień o nadchodzących terminach

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
    

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie.

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej automatycznej rezerwacji terminów zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca może odstąpić od umowy poprzez wysłanie rezygnacji na adres biuro@eterminy.pl  z adresu mailowego użytego w procesie rejestracji.

   2. Usługodawca może odstąpić od umowy jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności za dany miesiąc rozliczeniowy do 7 dni po upływie terminu płatności podanym na fakturze.

   3.  Faktury są wysyłane w pierwszy dzień kolejnego miesiąca rozliczeniowego w formie elektronicznej na adres email podany podczas rejestracji.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    

 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eterminy.pl

   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
     

 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.eterminy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.eterminy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.eterminy.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.eterminy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
    

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.